x 問題反饋
保留選中 刪除選中
賽事選擇

賽事選擇

盤口選擇
盤口選擇
相差排名
相差排名
215 隱藏0 顯示全部
聯賽 開賽 狀態 主隊 客隊 天氣 指數 盤口 指數 數據
墨西乙 10:30 -
墨西联(秋) 11:00 -
日足联 12:00 -
日职联 13:00 -
日职联 14:00
[13] FC东京
-
日职联 14:00 -
日职乙 14:00 -
赞岐 [22]
日职联 15:00 -
俄甲 15:00 -
巴蒂卡 [5]
匈U19 16:00 -
捷乙 16:15 -
捷乙 16:15 -
捷丙 16:30 -
印尼超 16:30
[14] 帕森拉
-
波女超 16:30 -
马来甲 16:45 -
西女超 16:45 -
越南联 17:00 -
俄青联 17:00 -
俄青联 17:00 -
波女超 17:00 -
波女超 17:00 -
捷U19 17:00 -
捷U19 17:00 -
德女联 17:00 -
波青联 17:00 -
香港超 17:30
[9] 港菁
-
杰志 [1]
日职联 18:00 -
日职联 18:00 -
越南联 18:00 -
俄甲 18:00 -
辛历克 [8]
俄甲 18:00
[7] 西伯尔
-
希姆基 [10]
俄甲 18:00
[1] 叶尼塞
-
库班 [11]
波兰甲 18:00 -
波兰丙 18:00 -
斯亚卡 [5]
土甲 18:00 -
爱沙甲 18:00 -
爱沙甲 18:00
[9] 佛洛拉
-
波女超 18:00 -
西丙 18:00 -
西丙 18:00 -
利阿达 [17]
波青联 18:00 -
波青联 18:00 -
意甲 18:30 -
罗马 [3]
0.96 0.87
*半/一 2.5
0.94 1.01
土超 18:30 -
波兰甲 18:30
[18] 莱茨纳
-
匈U19 18:30 -
香港甲 18:30
[16] 湾仔
-
永义 [6]
西甲 19:00
[7] 赫罗纳
-
莱万特 [17]
0.85 1.02
半/一 2.5
1.05 0.86
俄超 19:00 -
俄超 19:00 -
越南联 19:00 -
俄甲 19:00
[18] FK秋明
-
俄甲 19:00 -
波兰丙 19:00 -
乌克超 19:00
[6] 卡帕迪
-
乌克超 19:00
[3] 兹尔卡
-
阿美超 19:00
[3] 舒拉克
-
俄乙 19:00 -
俄乙 19:00 -
捷U19 19:00 -
英超 19:30
[16] 水晶宫
-
利物浦 [3]
0.94 1.02
*一/球半 3
0.96 0.86
苏超 19:30 -
1.07 0.91
*半球 2.5
0.81 0.95
德东北 19:30 -
德东北 19:30 -
德丙 20:00 -
梅彭 [12]
德丙 20:00
[8] 亚伦
-
德丙 20:00 -
德丙 20:00 -
德丙 20:00 -
慕士达 [11]
德丙 20:00
[13] 耶拿
-
茨维卡 [15]
德丙 20:00
[2] 韦恩
-
德西 20:00 -
德西 20:00 -
瑞典甲 20:00 -
0.94 1.03
平/半 2.5
0.94 0.83
波兰丙 20:00
[17] 格里夫
-
普拉维 [12]
白俄超 20:00 -
土甲 20:00 -
土甲 20:00 -
俄青联 20:00 -
英U23 20:00 -
德地区 20:00 -
意甲 21:00 -
维罗纳 [19]
0.92 0.97
两/两球半 3.5
0.98 0.91
意甲 21:00
[13] 热那亚
-
史帕尔 [16]
0.96 0.93
半球 2
0.94 0.95
意甲 21:00 -
1.04 0.94
一/球半 2.5
0.86 0.94
意甲 21:00 -
都灵 [10]
0.79 0.90
*平/半 2.5
1.12 0.98
意甲 21:00
[5] 拉齐奥
-
1.07 0.82
两球 3/3.5
0.83 1.06
土超 21:00 -
法乙 21:00
[18] 南锡
-
兰斯 [1]
0.77 0.92
*平/半 2/2.5
1.12 0.94
女欧U17 21:00 -
女欧U17 21:00 -
波兰甲 21:00 -
波兰甲 21:00 -
波兰丙 21:00 -
捷甲 21:00
[15] 布尔诺
-
0.94 1.03
平/半 2/2.5
0.94 0.83
捷甲 21:00 -
1.05 0.89
平手 2/2.5
0.83 0.97
捷甲 21:00 -
0.77 1.01
半球 2/2.5
1.12 0.85
捷乙 21:00 -
斯伐超 21:00
[1] 斯利纳
-
特伦辛 [6]
爱沙甲 21:00 -
纳尔瓦 [3]
俄乙 21:00 -
德地区 21:00 -
曼海姆 [3]
俄乙 21:00
[6] 恰卡
-
安捷B队 [15]
德甲 21:30 -
科隆 [17]
1.08 0.83
一/球半 3
0.82 1.05
德甲 21:30 -
0.92 0.97
*半球 2.5/3
0.98 0.91
德甲 21:30 -
汉堡 [18]
1.08 0.94
半/一 2/2.5
0.82 0.94
俄超 21:30 -
波兰超 21:30 -
0.79 1.08
*半球 2.5
1.09 0.78
波兰超 21:30 -
1.06 0.86
一球 2.5
0.82 1.00
捷乙 21:30
[1] 奥帕瓦
-
英超 22:00 -
1.04 0.96
平手 2/2.5
0.86 0.92
英超 22:00 -
1.05 1.00
半/一 2/2.5
0.85 0.88
英超 22:00 -
伯恩利 [7]
0.85 0.90
平手 2
1.05 0.98
英超 22:00 -
1.09 0.90
平/半 2.5
0.81 0.98
英超 22:00 -
斯旺西 [14]
0.85 0.92
球半/两 2.5/3
1.05 0.96
英超 22:00
[11] 布莱顿
-
0.71 0.75
*平/半 2
1.23 1.14
苏超 22:00 -
罗斯郡 [12]
0.98 0.85
两球 3
0.90 1.01
苏超 22:00 -
1.03 0.82
半/一 2/2.5
0.85 1.04
苏超 22:00 -
1.05 0.90
一球 2/2.5
0.83 0.96
苏超 22:00
[3] 阿伯丁
-
0.81 0.82
半/一 2/2.5
1.07 1.04
英冠 22:00
[22] 伯明翰
-
1.03 0.81
半球 2
0.85 1.05
西乙 22:00 -
西乙 22:00 -
英甲 22:00 -
英议南 22:00
[12] 高士打
-
英议南 22:00
[13] 石威德
-
英议南 22:00
[16] 茨伯翰
-
东伯尼 [17]
英议北 22:00 -
泰福特 [20]
英议北 22:00
[5] 约克城
-
英议北 22:00
[10] 达宁顿
-
南港队 [11]
英议北 22:00
[17] 雷明顿
-
苏冠 22:00
[7] 法基克
-
苏冠 22:00
[9] 邓巴顿
-
苏冠 22:00
[3] 摩顿
-
苏冠 22:00 -
圣米伦 [1]
苏冠 22:00 -
苏甲 22:00 -
苏甲 22:00 -
艾尔联 [1]
苏甲 22:00 -
苏甲 22:00 -
苏甲 22:00
[3] 艾洛亚
-
苏乙 22:00 -
贝维克 [9]
苏乙 22:00 -
爱丁堡 [8]
苏乙 22:00 -
苏乙 22:00 -
苏乙 22:00 -
加迪 [6]
瑞典甲 22:00
[16] AFC联
-
布拉格 [1]
北爱超 22:00 -
俄甲 22:00 -
俄甲 22:00 -
波兰甲 22:00
[1] 马特斯
-
查洛里 [5]
乌克超 22:00 -
维勒斯 [5]
捷乙 22:00 -
白俄超 22:00 -
北爱杯 22:00 -
北爱杯 22:00 -
西丙 22:00 -
西甲 22:15 -
塞尔塔 [10]
0.85 0.89
平/半 2/2.5
1.05 0.99
西丙 22:30 -
法甲 23:00
[10] 第戎
-
马赛 [3]
0.94 0.95
*半/一 3
0.94 0.91
波兰甲 23:00 -
奧波萊 [4]
斯伐超 23:00
[6] 莫拉斯
-
塞尼察 [4]
斯伐超 23:00 -
尼特拉 [2]
斯伐超 23:00 -
斯伐超 23:00 -
匈甲 23:00 -
保克什 [5]
匈甲 23:00 -
华萨斯 [10]
匈甲 23:00 -
西丙 23:00
[20] 凯瑟达
-
西丙 23:00 -
智利甲(秋) 23:30 -
波兰甲 23:45
[12] 台基
-
意甲 00:00 -
0.93 0.94
平/半 2.5
0.97 0.94
俄超 00:00 -
土超 00:00 -
西乙 00:00 -
西乙 00:00 -
波兰超 00:00 -
0.78 0.88
平/半 2/2.5
1.11 0.98
波兰甲 00:00 -
波兰甲 00:00 -
捷甲 00:00 -
0.97 1.19
*平/半 2/2.5
0.91 0.70
白俄超 00:00 -
荷丙 00:00 -
AFC
西丙 00:00 -
维尔瓦 [15]
英超 00:30
[9] 埃弗顿
-
0.92 1.03
*球半 3
0.98 0.85
西甲 00:30 -
1.00 0.95
*球半/两 3.5/4
0.90 0.93
荷甲 00:30
[7] 泽沃勒
-
0.91 0.88
半球 2.5/3
0.97 0.98
荷甲 00:30
[6] 维迪斯
-
罗达JC [17]
0.85 0.90
球半 3
1.03 0.96
英冠 00:30
[18] 赫尔城
-
1.04 0.86
平手 2/2.5
0.84 1.00
瑞士甲 01:00 -
瑞士甲 01:00 -
沃伦 [10]
匈甲 01:30 -
匈甲 01:30 -
荷甲 01:45 -
布雷达 [15]
0.83 0.83
两球 3/3.5
1.05 1.03
智利甲(秋) 02:00 -
西乙 02:00
[2] 韦斯卡
-
捷甲 02:15
[1] 皮尔森
-
0.82 1.12
一球 2.5/3
1.06 0.75
意丙1 02:30 -
波兰超 02:30
[10] 阿尔卡
-
0.95 0.90
*平/半 2/2.5
0.93 0.96
巴高乙 02:30 -
意甲 02:45 -
AC米兰 [6]
0.92 0.95
半/一 2/2.5
0.98 0.93
西甲 02:45 -
0.97 1.00
*半/一 3
0.93 0.88
荷甲 02:45
[8] 海牙
-
0.91 0.98
*一球 3/3.5
0.97 0.88
荷甲 02:45 -
1.06 1.04
*平/半 2.5/3
0.82 0.82
玻利甲 03:00 -
法联杯 03:05
[法甲 1] 巴黎圣日尔曼
-
摩纳哥 [法甲 2]
0.85 0.84
一/球半 3/3.5
1.03 1.02
智利甲(秋) 04:30
[4] 希金斯
-
智利乙 05:00
[12] 巴列彻
-
美乙 05:00 -
智利甲(秋) 07:00
[10] 库里科
-
墨西联(秋) 07:00 -
墨西联(秋) 07:00
[17] 罗伯士
-
托卢卡 [2]
美职业 08:30 -
墨西乙 09:00 -
墨西联(秋) 09:06
[11] 帕丘卡
-
蒙特瑞 [6]

13322.com即時比分操作說明:*表示客隊讓主隊     =有滾球      =正在滾球      =比賽置頂      =取消比賽置頂

壹比分(比分直播)溫罄提示:本網資訊僅供體育愛好者瀏覽參考之用。任何人不得用於非法用途,否則責任自負。   [数据免费调用]